Oferujemy Państwu usługi archiwizacyjne w zakresie:

 • Porządkowanie dokumentacji
 • Wyselekcjonowanie dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do zniszczenia
 • Opracowanie akt zakwalifikowanych do dalszego przechowywania
 • Ułożeniu akt w układzie rzeczowo-chronologicznym
 • Sporządzeniu spisu akt

 

W naszej ofercie znajdą Państwo również usługi z zakresu opracowania instrukcji:

 • Instrukcji kancelaryjnej
 • Instrukcji archiwalnej
 • Jednolitego rzeczowego wykazu akt

 

Usługi archiwizacyjne są przez nas świadczone w oparciu o:

 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie warunków i trybu przekazywania do archiwów państwowych materiałów archiwalnych tworzących ewidencjonowany niepaństwowy zasób archiwalny.
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.
 • Tekst jednolity ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. poz. 1446) uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2015 poz. 566).
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67).

Zapraszamy do współpracy